Данъчно облагане в България

Правенето на бизнес в България има много предимства,
включително най-ниските данъчни и осигурителни ставки в Европа.

Ето какво трябва да знаете:

Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Фирми и сдружения са задължени да плащат корпоративен данък в размер на 10%.

Облагане на фирмени разходи

Следните фирмени разходи са обект на данък в размер на 10%:

 • Представителни разходи
 • Социални разходи, предоставени в натура
 • Поддръжка, ремонт и употреба на превозни средства за управленски цели

Стандартна ставка* – 10%

Намалена ставка* – 5%

Чуждестранни лица и фирми, които нямат постоянен адрес в страната, в която получават доходите си, са обект на данък при източника за следните видове доходи:

 • Лихви, включително при финансов лизинг
 • Авторски и лицензионни възнаграждения
 • Технически услуги
 • Договори за управленски услуги
 • Наеми
 • Оперативен лизинг, франчайзинг и факторинг
 • Капиталови печалби от продажба на акции, ценни книжа и други финансови активи
 • Капиталови печалби от продажба на недвижими имоти
 • Такси за услуги, възнаграждения за използване на права и неустойки или обезщетения за вреди

*Ставката на данъка при източника може да се различава в зависимост от споразуменията, сключени между България и съответната страна.

Дивиденти, разпределени от местни юридически лица към:

 • Компании от България или Европейския съюз – 0%
 • Компании извън Европейския съюз – 5%
 • Физически лица от България или чужбина – 5%

Стандартна ставка – 20%

Хотелско настаняване – 9%

Праг на регистрация

Задължителен – при облагаем оборот 50,000 лв. за последните 12 месеца или вътреобщностни придобивания, надвишаващи 20,000 лв.за календарната година.

Доброволен – Всяка фирма или физическо лице може да се регистрира доброволно.

Общи основания

Местни физически лица са лица, които имат постоянен адрес в Бъгария и пребивават на територията на страната повече от 183 дни през всеки 12-месечен период или чиито център на жизнени интереси е в България. Местните лица са обект на данък за придобити доходи от източници в България и в чужбина. Чуждестранните лица са носители на задължението за данъци само върху доходи, придобити в България.

Данъчна ставка

Физически лица, работещи на трудов договор, са задължени да правят месечни авансови вноски, определени от работодателя на базата на месечна данъчна основа. Удържаният данък в размер на 10% се внася в НАП от работодателя.

Осигурителни ставки

*Ставката за ТЗПБ може да варира между 0.40% – 1.10% в зависимост от вида на икономическата дейност.

Основата за изчисление на вноските за пенсионно и здравно осигуряване е брутният доход, лимитиран до 3,400 лв. месечно.

Обхват

Всички български и чужди граждани са задължени да правят тези вноски, освен ако разпоредбите на ЕС за социално осигуряване или двустранни споразумения не предвиждат друго.

Бележка: Валутният курс на българския лев е фиксиран към еврото EUR 1 = BGN 1.95583.

Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Фирми и сдружения са задължени да плащат корпоративен данък в размер на 10%.

Облагане на фирмени разходи

Следните фирмени разходи са обект на данък в размер на 10%:

 • Представителни разходи
 • Социални разходи, предоставени в натура
 • Поддръжка, ремонт и употреба на превозни средства за управленски цели

Стандартна ставка* – 10%

Намалена ставка* – 5%

Чуждестранни лица и фирми, които нямат постоянен адрес в страната, в която получават доходите си, са обект на данък при източника за следните видове доходи:

 • Лихви, включително при финансов лизинг
 • Авторски и лицензионни възнаграждения
 • Технически услуги
 • Договори за управленски услуги
 • Наеми
 • Оперативен лизинг, франчайзинг и факторинг
 • Капиталови печалби от продажба на акции, ценни книжа и други финансови активи
 • Капиталови печалби от продажба на недвижими имоти
 • Такси за услуги, възнаграждения за използване на права и неустойки или обезщетения за вреди

*Ставката на данъка при източника може да се различава в зависимост от споразуменията, сключени между България и съответната страна.

Дивиденти, разпределени от местни юридически лица към:

 • Компании от България или Европейския съюз – 0%
 • Компании извън Европейския съюз – 5%
 • Физически лица от България или чужбина – 5%

Стандартна ставка – 20%

Хотелско настаняване – 9%

Праг на регистрация

Задължителен – при облагаем оборот 50,000 лв. за последните 12 месеца or вътреобщностни придобивания, надвишаващи 20,000 лв.за календарната година.

Доброволен – Всяка фирма или физическо лице може да се регистрира доброволно.

Общи основания

Местни физически лица са лица, които имат постоянен адрес в Бъгария и пребивават на територията на страната повече от 183 дни през всеки 12-месечен период или чиито център на жизнени интереси е в България. Местните лица са обект на данък за придобити доходи от източници в България и в чужбина. Чуждестранните лица са носители на задължението за данъци само върху доходи, придобити в България.

Данъчна ставка

Физически лица, работещи на трудов договор, са задължени да правят месечни авансови вноски, определени от работодателя на базата на месечна данъчна основа. Удържаният данък в размер на 10% се внася в НАП от работодателя.

Осигурителни ставки

*Ставката за ТЗПБ може да варира между 0.40% – 1.10% в зависимост от вида на икономическата дейност.

Основата за изчисление на вноските за пенсионно и здравно осигуряване е брутният доход, лимитиран до 3,000 лв. месечно.

Обхват

Всички български и чужди граждани са задължени да правят тези вноски, освен ако разпоредбите на ЕС за социално осигуряване или двустранни споразумения не предвиждат друго.

Бележка: Валутният курс на българския лев е фиксиран към еврото EUR 1 = BGN 1.95583.

Ако имате въпроси относно данъци и осигуровки или искате да обсъдим бъдещо партньорство, свържете се с нас.